Особливості порушень і методи корекції системи гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода

Основний зміст сторінки статті

В.О. Бенюк
А.С. Чеботарьова
Н.М. Гичка
Т.В. Ковалюк
С.В. Бенюк
І.А. Усевич
В.В. Курочка
В.О. Половинка

Анотація

Актуальним питанням у сучасному акушерстві залишається покращення якості надання медичних послуг вагітним. На особливу увагу заслуговують жінки з перинатальними втратами, особливо у другій половині вагітності. Зміни у системі гемостазу – це невід’ємна частина розвитку вагітності. Тенденція до гіперкоагуляції має значну патогенетичну значущість і може бути причиною виникнення низки ускладнень – викидень у І триместрі вагітності та прееклампсія, передчасні пологи, антенатальна загибель плода (АЗП) – у ІІ і ІІІ триместрах вагітності. Також вагітність є фоновим процесом для активації низки захворювань, зокрема спадкової тромбофілії.
Мета дослідження: оцінювання змін у системі гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода та ефективності застосування низькомолекулярних гепаринів для корекції порушень у системі гемостазу у даної категорії пацієнток під час пологів і у післяпологовий період.
Матеріали та методи. Обстежено 72 жінки, з них 42 вагітні з АЗП (основна група) та 30 вагітних із фізіологічним перебігом вагітності, пологів і післяпологового періоду (контрольна група). Стан системи гемостазу вивчали методом стандартної коагулограми. D-димер визначали шляхом імунотурбометричного аналізу.
Для оцінювання стану системи гемостазу використовували такі біохімічні тести: прокоагулянтна ланка – вміст фібриногену та показники: протромбіновий індекс, активований частковий тромбіновий час (АЧТЧ), тромбіновий час (ТЧ), анцистроновий час (АЧ), розчинний фібриноген-мономерний комплекс (РФМК), фактор Х (ФХ); для оцінювання антитромбінової системи визначали вміст антитромбіну-ІІІ (АТ-ІІІ), протеїну С; для характеристики стану фібринолітичної системи – вміст плазміногену, α2-антиплазміну, продуктів деградації фібриногену (ПДФ).
Також визначали маркери тромбофілії та антифосфоліпідні антитіла. У розродженні перевагу надавали природним пологовим шляхам. Під час пологів застосовували механічну компресію нижніх кінцівок за допомогою спеціальних компресійних панчох (ступінь компресії 2). Через 12 год після пологів розпочинали проводити тромбопрофілактику низькомолекулярними гепаринами, препарат вибору – еноксапарин натрію. Через 48 год післяпологового періоду проводили порівняльний аналіз показників коагулограми для подальшого вирішення термінів проведення тромбопрофілактики.
Результати. Аналіз сімейного тромботичного анамнезу виявив фактори ризику у 12 (28,6%) пацієнток основної групи. У близьких родичів першої лінії відзначали наявність тромбозу периферійних вен – 5 (41,7%) випадків, інфаркт міокарда у віці до 45 років – 3 (25,0%) випадки, тромбоемболія легеневої артерії – 1 (8,3%) випадок, транзиторна ішемічна атака головного мозку – 3 (25,0%).
У контрольній групі тільки у 2 (6,6%) пацієнток у сімейному анамнезі у родичів першої лінії спостерігались випадки венозного тромбоемболізму. Аналіз згортальної системи демонструє достовірно вищі показники фібриногену (основна група – 5,3±0,2 г/л, контрольна група – 4,3±0,1 г/л; р<0,05), функціональної активності ФХ (основна група – 149,3±3,1%, контрольна група – 107,3±2,7%; р<0,05), РФМК (основна група – 15,9±1,2 мкг/мл, контрольна група – 7,8±0,9 мкг/мл; р<0,05) та D-димеру (основна група – 4,4±0,25 мкг/мл, контрольна група – 0,7±0,2 мкг/мл; р<0,05) у вагітних основної групи. Збільшення даних показників є предиктором тромбоутворення, активації згортання крові за внутрішнім шляхом зі зниженням антитромбінового резерву за рахунок ФХ.
Під час кореляційного аналізу була встановлена наявність сильного прямого зв’язку (r=0,8633) між показниками РФМК та ФХ у сироватці крові вагітних основної групи, сукупність яких визначає схильність до тромбоутворення. Визначення маркерів до найбільш поширених видів тромбофілії демонструє домінування спадкових форм (протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) у 43% вагітних основної групи.
Упровадження запропонованого лікувального підходу сприяло достовірному зниженню середньої концентрації фібриногену через 48 год після пологів у породіль основної групи (основна група: до пологів – 5,3±0,2 г/л, через 48 год після пологів – 3,9±0,3 г/л; контрольна група: через 48 год після пологів – 3,2±0,2 г/л; р<0,05) у поєднанні з синергічним зниженням середніх показників РФМК (основна група: до пологів – 15,9±1,2 мкг/мл, через 48 год після пологів – 6,2±0,2 мкг/мл; контрольна група: через 48 год після пологів – 5,4±0,3 мкг/мл; р<0,05) та ФХ (основна група: до пологів – 149,3±3,1%, через 48 год після пологів – 103,1±3,6%; контрольна група: через 48 год після пологів – 117,1±4,1%; р<0,05).
Висновки. У вагітних з антенатальною загибеллю плода (АЗП) підтверджено підвищення функції згортання крові. Завдяки запропонованому методу корекції порушень у системі гемостазу досягається зниження частоти післяпологового тромбоемболізму у жінок з АЗП, а також покращення основних показників системи гемостазу. Це попереджує виникнення хронічної форми синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові на тлі АЗП.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Бенюк, В., Чеботарьова, А., Гичка, Н., Ковалюк, Т., Бенюк, С., Усевич, І., Курочка, В., & Половинка, В. (2023). Особливості порушень і методи корекції системи гемостазу у жінок з антенатальною загибеллю плода. Репродуктивне здоров’я жінки, (4), 50–58. https://doi.org/10.30841/2708-8731.4.2023.285765
Номер
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографії авторів

В.О. Бенюк, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Доктор медичних наук, проф., завідувач, кафедра акушерства і гінекології № 3

А.С. Чеботарьова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Асистентка, кафедра акушерства і гінекології № 3

Н.М. Гичка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

Т.В. Ковалюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

С.В. Бенюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

І.А. Усевич, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра акушерства і гінекології № 3

В.В. Курочка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, асистентка, кафедра акушерства і гінекології № 3

В.О. Половинка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Кандидат медичних наук, доц., кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

Посилання

Quenby S, Gallos ID, Dhillon-Smith RK, Podesek M, Stephenson MD, Fisher J, et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. Lancet. 2021;397(10285):1658-67. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00682-6.

Barut MU, Bozkurt M, Kahraman M, Yıldırım E, Imirzalioğlu N, Kubar A,et al. Thrombophilia and Recurrent Pregnancy Loss: The Enigma Continues. Med Sci Monit. 2018;24:4288-94. doi: 10.12659/MSM.908832.

Savka TR. Optymizatsiia tromboprofilaktyky u vahitnykh iz zakhvoriuvanniamy sertsevo-sudynnoi systemy [Dissertation]. Kyiv: Lukyanova Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology; 2021. 182 р.

Pyptiuk OV, Motsiuk YuB. Some aspects of the pathogenesis of venous thromboembolism in pregnant women: A literature review. Sci Bull Uzhhorod Uni. Series «Medicine». 2020;61(1):85-8. doi: https://doi.org/10.24144/2415-8127.2020.61.85-88.

Kotenok A, Hychka N, Beniuk V. The pathogenetic significance of hemostatic disorders detection for the diagnos-tics and prevention of thrombotic complications in women with antenatal fetal death. Ukr Sci Med Youth J. 2019;111(3):21-8. doi: 10.32345/USMYJ.

Tektonidou MG, Andreoli L, Limper M, Tincani A, Ward MM. Management of thrombotic and obstetric antiphospholipid syndrome: a systematic literature review informing the EULAR recommendations for the management of antiphospholipid syndrome in adults. RMD Open. 2019;5(1):e000924. doi: 10.1136/rmdopen-2019-000924.

Högden A, Antovic A, Berg E, Bremme K, Chaireti R. Obstetric outcomes in patients with primary thrombotic and obstetric antiphospholipid syndrome and its relation to the antiphospholipid antibody profile. Lupus. 2019;28(7):868-77. doi: 10.1177/0961203319852155.

Amgalan A, Allen T, Othman M, Ahmadzia HK. Systematic review of viscoelastic testing (TEG/ROTEM) in obstetrics and recommendations from the women’s SSC of the ISTH. J Thromb Haemost. 2020;18(8):1813-38. doi: 10.1111/jth.14882.

Londero AP, Rossetti E, Pittini C, Cagnacci A, Driul L. Maternal age and the risk of adverse pregnancy outcomes: a retrospective cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):261. doi: 10.1186/s12884-019-2400-x.

Ng KYB, Cherian G, Kermack AJ, Bailey S, Macklon N, Sunkara SK, et al. Systematic review and meta-analysis of female lifestyle factors and risk of recurrent pregnancy loss. Sci Report. 2021;11(1):1-10. doi: 10.1038/s41598-021-86445-2.

Ha S, Ghimire S, Martinez V. Outdoor Air Pollution and Pregnancy Loss: a Review of Recent Literature. Curr Epidemiol Rep. 2022;9:387-405. doi: 10.1007/s40471-022-00304-w.

De Carolis S, Tabacco S, Rizzo F, Giannini A, Botta A, Salvi S,et al. Antiphospholipid syndrome: An update on risk factors for pregnancy outcome. Autoimmun Rev. 2018;17(10):956-66. doi: 10.1016/j.autrev.2018.03.018.

van Dijk MM, Kolte AM, Limpens J, Kirk E, Quenby S, van Wely M, et al. Recurrent pregnancy loss: diagnostic workup after two or three pregnancy losses? A systematic review of the literature and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2020;26(3):356-67. doi: 10.1093/humupd/dmz048.

Siromaha SO, Rusnak AO, Lezhnenko SP, Ogorodnyk AO, Davydova IV, Lazorishinets VV. Pulmonary embolism in pregnant women and women in childbirth. Ukr J Perinatal Pediatr. 2019;80(4):30-8. doi: 10.15574/PP.2019.80.30.

Reyna-Villasmil E, Torres-Cepeda D, Rondon-Tapia M. Postpartum ovarian vein thrombosis. Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. Soc Laparoendoscopic Surg. 2011;15(2):268-71. doi: 10.4293/108680811X13071180406673.

Richard H, Megan L, Foley N, Noor NN, Leffert L, Bushnell C, et al. The incidence of pregnancy-related stroke: A systematic review and meta-analysis. 2017;12(7):687-97. doi: 10.1177/1747493017723271.

Parikh NI, Gonzalez JM, Anderson CAM, Judd SE, Rexrode KM, Hlatky MA, et al. Adverse Pregnancy Outcomes and Cardiovascular Disease Risk: Unique Opportunities for Cardiovascular Disease Prevention in Women: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2021;143(18):e902-16. doi: 10.1161/CIR.0000000000000961.

Cohen SL, Feizullayeva C, McCandlish JA, Sanelli PC, McGinn T, Brenner B, et al. Comparison of international societal guidelines for the diagnosis of suspected pulmonary embolism during pregnancy. Lancet Haematol. 2020;7(3):e247-58. doi: 10.1016/S2352-3026(19)30250-9.

Wiegers HMG, Middeldorp S. Contemporary best practice in the management of pulmonary embolism during pregnancy. Ther Adv Respir Dis. 2020;14:1753466620914222. doi: 10.1177/1753466620914222.

Devis P, Knuttinen MG. Deep venous thrombosis in pregnancy: incidence, pathogenesis and endovascular management. Cardiovasc Diagn Ther. 2017;7(3):S309-19. doi: 10.21037/cdt.2017.10.08.

Benyuk VO, Korniets NG, Oleshko VF, Kravtsova YA. The current state of the problem of pathogenesis and pharmacotherapy of varicose veins in obstetrics. Reprod Women’s Health. 2021;(9-10):8-16. doi: 10.30841/2708-8731.9-10.2021.252577.

Middeldorp S, Naue C, Köhler C. Thrombophilia, Thrombosis and Thromboprophylaxis in Pregnancy: For What and in Whom? Hamostaseologie. 2022;42(1):54-64. doi: 10.1055/a-1717-7663.

Fadiloglu E, Tanacan A, Unal C, Beksac MS. Evaluation and management of women who have experienced stillbirth in their previous pregnancies. Gynecol Obstet Reprod Med. 2021;27(1):40-3. doi: 10.21613/GORM.2018.892.

Liu X, Chen Y, Ye C, Xing D, Wu R, Li F, et al. Hereditary thrombophilia and recurrent pregnancy loss: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction. 2021;36(5):1213-29. doi: 10.1093/humrep/deab010.

Trasca LF, Patrascu N, Bruja R, Munteanu O, Cirstoiu M, Vinereanu D. Therapeutic implications of inherited thrombophilia in pregnancy. Am J Therapeutics. 2019;26(3):e364-74. doi: 10.1097/MJT.00000000000000985.

Zalyubovska OI, Hryshchenko VV. Analysis of the state of platelet aggregation in pregnant women with thrombophilia and burdened obstetric history. EUMJ. 2021;9(4):416-22. doi: 10.21272/eumj.2021;9(4):416-422.

Haistruk NA, Mazchenko OO, Haistruk AN, Prolyhina IV, Tarasiuk SA. Prohnozuvannia dystresu ploda u vahitnykh z hipertenzyvnymy rozladamy ta hiperhomotsysteinemiieiu. Likarska Sprava. 2020;(5-6):61-72. doi: 10.31640/JVD.5-6.

Gaiday AN, Tussupkaliyev AB, Bermagambetova SK, Zhumagulova SS, Sarsembayeva LK, et al. Effect of homocysteine on pregnancy: a systematic review. Chemico-Biological Interactions. 2018;293:70-6. doi: 10.1016/j.cbi.2018.07.021.

Dai C, Fei Y, Li J, Shi Y, Yang X. A Novel Review of Homocysteine and Pregnancy Complications. Biomed Res Int. 2021;2021:6652231. doi: 10.1155/2021/6652231.

Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. Reducing the risk of venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium [Internet]. Green Top Guideline. 2015. Available from: https://www.rcog.org.uk/media/qejfhcaj/gtg-37a.pdf.

Collins A, Memtsa M, Kirk E, Othman M, Abdul Kadir R. The risk of venous thromboembolism in early pregnancy loss: Review of the literature and current guidelines and the need for guidance - Communication from the SSC on Women’s Health Issues for thrombosis and haemostasis. J Thromb Haemost. 2022;20(3):767-76. doi: 10.1111/jth.15621.

Hart C, Bauersachs R, Scholz U, Zotz R, Bergmann F, Rott H, et al. Prevention of Venous Thromboembolism during Pregnancy and the Puerperium with a Special Focus on Women with Hereditary Thrombophilia or Prior VTE-Position Paper of the Working Group in Women’s Health of the Society of Thrombosis and Haemostasis (GTH). Hamostaseologie. 2020;40(5):572-90. doi: 10.1055/a-1132-0750.

Akinshina S, Makatsariya A, Bitsadze V, Khizroeva J, Khamani N. Thromboprophylaxis in pregnant women with thrombophilia and a history of thrombosis. J Perinat Med. 2018;46(8):893-9. doi: 10.1515/jpm-2017-0329.