Визначення діагностичних маркерів затримки росту плода у ранні терміни вагітності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю.П.  Вдовиченко
В.О.  Голяновський

Анотація

Затримка росту плода (ЗРП) є причиною значного збільшення перинатальної смертності, перинатальної захворюваності і віддалених порушень розвитку новонароджених, дітей раннього віку, а також підвищення захворюваності дорослих. Провідне місце даної патології відводиться не випадково, оскільки, за даними різних авторів, пов’язана з нею частота перинатальних втрат становить від 19 до 287‰ і більше, рівень перинатальної захворюваності – від 58,7 до 88,0%.
Мета дослідження: визначення протягом І триместра вагітності певних сироваткових та ультразвукових маркерів, що дозволить покращити показники перинатальної захворюваності та смертності у жінок із ЗРП.
Матеріали та методи. Було проведено проспективне обстеження 102 вагітних у термінах гестації 11 тиж 0 днів – 13 тиж 6 днів, яке полягало у визначенні рівня асоційованого з вагітністю білка А плазми (PAPP-A), середнього об’єму тромбоцитів (СОТ) та проведенні ультразвукового дослідження плаценти. Вагітні були розподілені на дві групи: основна група (n1-52) та контрольна група (n2-50). До основної групи входили жінки з низьким рівнем PAPP-A та змінами СОТ у бік їхнього збільшення. Саме ця група жінок більш вразлива, на наш погляд, щодо розвитку плацентарних порушень та виникнення ЗРП.
Результати. У цьому дослідженні рівні PAPP-А у 39 вагітної становили <0,5 МоМ, а рівень СОТ у 36 випадках становив >10 фл, що, згідно з літературними даними, можна використовувати як маркери раннього прогнозування ЗРП.
Ультразвуковий вигляд порушень першого етапу інвазії трофобласта описують як внутрішньо- та/або периплацентарні патологічні ділянки, які можна вважати причинами плацентарної недостатності, внаслідок якої виникає ризик розвитку ЗРП. За даними дослідження було встановлено високу специфічність та чутливість допплерометричних показників з визначенням індексів (ПІ та ІР) у маткових артеріях.
Заключення. Результати дослідження засвідчили, що виконання скринінгу за детальним анамнезом та визначення рівня PAPP-A, СОТ і проведення ультразвукового дослідження протягом І триместра вагітності у жінок з ризиком розвитку ЗРП дає змогу проводити профілактичне лікування та спостереження за вагітністю і, отже, знизити неонатальну захворюваність і смертність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вдовиченко, Ю., & Голяновський, В. (2021). Визначення діагностичних маркерів затримки росту плода у ранні терміни вагітності. Репродуктивне здоров’я жінки, 1, 61–65. https://doi.org/10.30841/2708-8731.1.2021.229717
Розділ
АКУШЕРСТВО
Біографія автора

В.О.  Голяновський, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

Посилання

Baschat A.A., Galan H.L., Ross M.G., Gabbe S.G. Intrauterine growth restriction. In: Gabbe S.G., Niebyl J.R., Simpson J.L., eds. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 6th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2012:chap.31.

Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L., et al. Fetal growth and development. In: Cunningham F.G., Leveno K.L., Bloom S.L., et al, eds. Williams Obstetrics. 23rd ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2010:chap 4.

Holmes R.P., Soothie P.W. Intrauterine grows retardation (Rewiew) // Curr. Opinion in Obstetr. And Gynecology.- 2006.- Vol.8, №2.-P.148-154.

Бунин А.Т. Синдром задержки развития плода: патогенез, клиника, диагностика и лечение / А.Т. Бунин, М.В. Федорова // Акушерство и гинекология.- 2005.- №7.-С.74-78.

Дубосарська З.М. Сучасні методи діагностики затримки внутрішньоутробного розвитку плода. / З.М. Дубосарська // Тези доповідей науково-практичної конференції акушерів-гінекологів України. - Донецьк, 2004. - С. 69.

Кулаков В.И. Пренатальная медицина и репродуктивное здоровье женщины / В.И. Кулаков // Акушерство и гинекология.-2007.-№5.- С.19-22.

Carbone JF, Tuuli MG, Bradshaw R, Liebsch J, Odibo AO. Prenat Diagn. 2012 Aug;32(8):724-9. Efficiency of first-trimester growth restriction and low pregnancy-associated plasma protein-A in predicting small for gestational age at delivery.

Kwik M, Morris J. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2003 Dec;43(6):438-42. Association between first trimester maternal serum pregnancy associated plasma protein-A and adverse pregnancy outcome.

Conde-Agudelo A, Papageorghiou AT, Kennedy SH, Villar J. BJOG. 2011 Aug Novel biomarkers for the prediction of the spontaneous preterm birth phenotype: a systematic review and meta-analysis.

Goetzinger K.R., Singla A., Gerkowicz S. et al. The efficiency of first-trimester serum analytes and maternal characteristics in predicting fetal growth disorders // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2009. – Vol. 201 (4). – Р. 412-416.

Bersinger N.A., Odegard R.A. Second- and third-trimester serum levels of placental proteins in preeclampsia and small-for-gestational age pregnancies // Acta Obstet. Gynecol. Scand. – 2004. – Vol. 83. – P. 37-45.

Waller O.K., Lustig L.S., Cunningham G.С. et al. The association between maternal serum alpha-fetoprotein and preterm birth, small for gestational age infants, preeclampsia, and placental complications // Obstet. Gynecol. – 1996. – Vol. 88 (5). – P. 816-822.

Солуянова Л.А. Акушерские аспекты биохимического скрининга беременных на альфа-фетопротеин и хорионический гонадотропин: Автореф. дисс. … канд. мед. наук / Л.А. Солуянова. – Пермь, 2007. – 25 с.

Горин В.С., Серов В.Н., Жабин С.Г. Ассоциированный с беременностью протеин А в диагностике синдрома Дауна и других нарушений перинатального периода // Акушерство и гинекология. – 2000. – №2. – С. 3-5.

Макаров И.О., Юдина Е.В., Боровкова Е.И., Байрамова М.А., Кирпикова Е.И. Биохимический скрининг для прогнозирования неблагоприятных исходов беременности // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2011. – Т. 10, №2. – С. 62-67.

Бунин А.Т. Синдром задержки развития плода: патогенез, клиника, диагностика и лечение / А.Т. Бунин, М.В. Федорова // Акушерство и гинекология.- 2005.- №7.-С.74-78.

Агеева М.И. Диагностическое значение допплерографии в оценке функционального состояния плода: Дисс. докт.мед.наук. – М., 2008

Dugoff L., Lynch A.M. First trimester uterine artery Doppler abnormalities predict subsequent intrauterine growth restriction // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2005. – Vol. 193. – P. 1208-1212.

Pilalis A., Souka A.P., Antsaklis P. et al. Screening for pre-eclampsia and fetal growth restriction by uterine artery Doppler and PAPP-A at 11-14 weeks gestation // Ultrasound Obstet. Gynecol. – 2007. – Vol. 29. – P. 135-140.

Баркова С.Н. Значение допплерографии кровотока в венах плода при неосложненной беременности и при задержке внутриутробного развития плода: Дисс. канд. мед. наук. М., 1999. – 138 с.

Макаров И.О., Юдина Е.В., Боровкова Е.И., Мартынова И.В., Кирпикова Е.И. Прогнозирование неблагоприятных исходов беременности на основании биохимического скрининга I триместра // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2011. – №1. – С. 18-21.

Kanat-Pektas M, Yesildager U, Tuncer N, Arioz DT, Nadirgil-Koken G, Yilmazer M.J Obstet Gynaecol Res. 2014 Jul;40(7):1840-5. doi: 10.1111/jog.12433.

Ureyen I, Ozyuncu O, Sahin-Uysal N, Kara O, Basaran D, Turgal M, Deren O.J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Feb;30(4):471-474. Epub 2016 Apr 28. Relationship of maternal mean platelet volume with fetal Doppler parameters and neonatal complications in pregnancies with and without intrauterine growth restriction.