Особливості кровотоку у маткових артеріях, факторів ангіогенезу, гормонального профілю та їхні взаємозв’язки у вагітних з артеріальною гіпертензією

Основний зміст сторінки статті

О.В. Дейніченко
Ю.Я. Круть
В.Г. Сюсюка
О.Д. Кирилюк
Н.Ю. Богуславська
А.О. Шевченко

Анотація

Мета дослідження: оцінювання та встановлення взаємозв’язків допплерометричних показників кровотоку у маткових артеріях, факторів ангіогенезу та гормонів системи мати–плацента–плід у вагітних з артеріальною гіпертензією 1–2-го ступеня.
Матеріали та методи. Проведено проспективне дослідження 88 вагітних у терміні гестації 11–12 тиж: 61 вагітна з хронічною артеріальною гіпертензією (ХАГ) 1–2-го ступеня (основна група) та 27 здорових вагітних із фізіологічною вагітністю (контрольна група). Усім пацієнткам виконано допплер кровотоку у лівій та правій маткових артеріях – пульсаційний індекс (ПІ), індекс резистентності (ІР) та систоло-діастолічне співвідношення (СДС).
У крові вагітних визначали хоріонічний гонадотропін (ХГТ), прогестерон (ПГ), естрадіол (E) та індекси ангіогенезу (плацентарний фактор росту (PlGF) як проангіогенний фактор і плацентарнорозчинну fms-подібну тирозинкіназу (sFlt-1) як антиангіогенний фактор та співвідношення sFlt-1/PlGF). Статистичний аналіз проводили за допомогою програми «STATISTICA 13».
Результати. Аналіз показників СДС та ІР між групами дослідження не виявив статистично достовірних відмінностей. Значення ПІ у правій матковій артерії у вагітних основної групи достовірно перевищували показник здорових вагітних (1,73 (1,65; 1,8) од. проти 1,33 (1,1; 1,49) од. відповідно). Величини ПІ у лівій матковій артерії у вагітних із ХАГ також достовірно відрізнялися від значень жінок із фізіологічним перебігом вагітності (1,7 (1,66; 1,79) од. та 1,35 (1,22; 1,51) од. відповідно).
Достовірного кореляційного зв’язку між показниками СДС та маркерами ангіогенезу і гормональним профілем у жінок основної групи не встановлено. У вагітних із ХАГ спостерігався зворотний зв’язок між ПІ та PlGF (середньої сили R= -0,34 для ПІ у правій матковій артерії та R= - 0,41 – ПІ у лівій матковій артерії), відповідно між ПІ та співвідношенням sFlt-1/PlGF – прямий зв’язок (середньої сили R=+0,37 для ПІ у правій матковій артерії та R=+ 0,43 – ПІ у лівій матковій артерії).
У жінок у разі фізіологічного перебігу вагітності та пологів значення ПІ у правій матковій артерії корелювало із співвідношенням sFlt-1/PlGF (прямий зв’язок) та рівнем PlGF (зворотний зв’язок). ПІ у лівій матковій артерії мав прямий зв’язок зі значенням співвідношення sFlt-1/PlGF. У вагітних із ХАГ знижується рівень PlGF, тоді як значення ПІ, навпаки, зростає.
Заключення. Достовірних відмінностей між показниками СДС та ІР вагітних із ХАГ та вагітних без ХАГ не встановлено. У жінок із ХАГ виявлено достовірно вищі показники ПІ у правій та лівій маткових артеріях порівняно з показниками жінок без ХАГ. Перебіг вагітності у жінок із ХАГ супроводжується порушенням балансу між про- та антиангіо­генними факторами, про що свідчить статистично достовірне переважання рівня sFlt-1 на тлі зниженням рівня PlGF, а також відповідним зростанням коефіцієнта sFlt-1/PlGF порівняно з вагітними без ХАГ.
Відсутні кореляційні зв’язки між показниками СДС та ІР у маткових артеріях, маркерами ангіогенезу і гормонального профілю у вагітних з та без ХАГ. Проте значення ПІ у правій та лівій маткових артеріях корелюють із рівнем PlGF (зворотний зв’язок) та співвідношенням sFlt-1/PlGF (прямий зв’язок) у вагітних із ХАГ. Це свідчить про наявність порушень у даного контингенту жінок ще у І триместрі вагітності.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Дейніченко, О., Круть, Ю., Сюсюка, В., Кирилюк, О., Богуславська, Н., & Шевченко, А. (2021). Особливості кровотоку у маткових артеріях, факторів ангіогенезу, гормонального профілю та їхні взаємозв’язки у вагітних з артеріальною гіпертензією. Репродуктивне здоров’я жінки, (9-10), 33–38. https://doi.org/10.30841/2708-8731.9-10.2021.252586
Розділ
НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ
Біографії авторів

О.В. Дейніченко, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

Ю.Я. Круть, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

В.Г. Сюсюка, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

О.Д. Кирилюк, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

Н.Ю. Богуславська, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

А.О. Шевченко, Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

Кафедра акушерства і гінекології

Посилання

Bhide A., Acharya G., Bilardo C. M., Brezinka C., Cafici D., Hernandez -Andrade E., Kalache K., Kingdom J., Kiserud T., Lee W., Lees C., Leung K. Y., Malinger G., Mari G., Prefumo F., Sepulveda W., Trudinger B. ISUOG Practice Guidelines: use of Doppler ultrasonography in obstetrics. Ultrasound Obstet Gynecol/ 2013; 41: 233-9.

Markin L.B., Shatilovich K.L. Doppler in obstetrics: hemodynamic features of the functional system of mother - placenta - fetus. Women’s reproductive health. 2007; 1 (30): 26-39.

Zanko S. N., Nadirashvili T. D. Estimation of the prognosis of gestosis and placental disorders in pregnant women with hypertension. Bulletin of VSMU. 2016; 15, 1: 70-6.

Padyganova A. V., Chicherina E. N. Cardiometabolic risk in pregnant women with chronic hypertension and modern approaches to its correction. Russian Journal of Cardiology. 2012; 5 (97): 75-80.

Tsibulkin N. A., Mayanskaya S. D., Abdrakhmanova AI Arterial hypertension during pregnancy. Practical medicine. 2010; 5 (44): 32-35.

Zhu J., Zhang J., Ng M. J., Chern B., Yeo G. SH, Tan K. H. Angiogenic factors during pregnancy in Asian women with elevated blood pressure in early pregnancy and the risk of preeclampsia: a longitudinal cohort study. BMG Open. 2019. ID e032237. DOI: 10.1136/bmjopen-2019-032237

Iwama N., Oba M. S, Satoh M., Ohkubo T., Ishikuro M., Obara T., Sasaki S., Saito M., Murakami Y., Kuriyama Shin-Ichi, Yaegashi N., Hoshi K., Imai Y., Metoki H. Association of maternal home blood pressure trajectory during pregnancy with infant birth weight: the BOSHI study. Hypertension research. 2020; 43, 6: 550-9.

Courtney A. U., O’Brien E. C., Crowley R. K., Geraghty A. A., Brady M. B., Kilbane M. T., Twomey P. J., McKenna M. J., McAuliffe F. M. DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) dietary pattern and maternal blood pressure in pregnancy. Journal of human nutrition and dietetics. 2020. Acces: https://doi.org/10.1111/jhn.12744

Sanghavi M., Rutherford J. D. Cardiovascular physiology of pregnancy. Circulation. 2014; 130 (12): 1003-8.

Nilsson P. M., Viigimaa M., Givercman A., Cifkova R. Hypertension and reproduction / Current hypertension reports. 2020; 22, 4: 28-30.

Borzenko I., Konkov D., Kondratova I., Basilayshvili O., Gargin V. Influence of endotheliopathy of spiral arteries on placental ischemia. Georgian medical news. 2019; 11 (296): 131-4.

Roos-Hesselink J., Baris L., Johnson M., De Backer J., Otto C., Marelli A., Jondeau G., Budts W., Grewal J., Sliwa K., Parsonage W., P Maggioni A., van Hagen I., Vahanian A., Tavazzi L., Elkayam U., Boersma E., Hall R. Pregnancy outcomes in women with cardiovascular disease: evolving trends over 10 years in the ESC Registry of Pregnancy and Cardiac Disease (ROPAC). European heart journal. 2019; 40, 47: 3848-55.

Thompson L. P., Pence L., Pinkas G., Song H., Telugu B. P. Placental hypoxia during early pregnancy causes maternal hypertension and placental insufficiency in the hypoxic guinea pig model. Biology of reproduction. 2016; 95, 6: 128. DOI: 10.1095/biolreprod.116.142273

Levy M., Alberti D., Kovo M., Schreiber L., Volpert E., Koren L., Bar J., Weiner E. Placental pathology in pregnancies complicated by fetal growth restriction: recurrence vs. new onset. Archives of gynecology and obstetrics. 2020; 301, 6: 1397-404.

Zeisler H., Llurba E., Chantraine F., Vatish M. et al. Predictive value of the sFlt-1:PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. The New England journal of medicine. 2016; 374: 13-22.